Št. objave Naslov
2003. Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave
2004. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, v Italijanski republiki
2005. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu
2006. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
2007. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
2008. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja
2009. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
2010. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
2011. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena  Zakona o bančništvu
2012. Odločba o ugotovitvi protiustavnosti Zakona o duševnem zdravju ter o ugotovitvi kršitve pritožnikovih pravic iz prvega in drugega odstavka 19. člena ter prvega odstavka 21. člena Ustave
2013. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Kranju
2014. Sklep o prevzemu mandata poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2015. Sklep o prevzemu mandata poslanke Državnega zbora Republike Slovenije
2016. Hierarhija pravil revidiranja
2017. Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev
2018. Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
2019. Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
2020. Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju
2021. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti
2022. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2019
2023. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
2024. Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije
2025. Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2019 dalje znašajo
2026. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov
2027. Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču v centru Ankarana
2028. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Braslovče
2029. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2019
2030. Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
2031. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019
2032. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik
2033. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
2034. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
2035. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1
2036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode
2037. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode
2038. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode
2039. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1289/13 in parc. št. 1289/15, obe k.o. 1976 Preska
2040. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1062/4 k.o. 1975 Spodnje Pirniče
2041. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode
2042. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2043. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
2044. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
2045. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) in zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
2046. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah
2047. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2018
2048. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijske cone Šentjur – za območje EUP z oznako ŠE 119
2049. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2050. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2018
2051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
2052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina
2053. Sklep o določitvi parkirnine center Tolmina
2054. Sklep o določitvi parkirnine Tolminska korita
2055. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in za volitve članov Občinskega sveta Občine Tolmin v letu 2018
2056. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi
2057. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2058. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu
2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora
2060. Pravilnik o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine
2061. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore
2062. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
2063. Popravek Sklepa o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
2064. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2065. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici