Št. objave Naslov
1922. Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN)
1923. Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A)
1924. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
1925. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B)
1926. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B)
1927. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A)
1928. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018
1929. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Štiriindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018
1930. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 (ReNPPZK19–23)
1931. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem
1932. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1933. Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni
1934. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načinu ocenjevanja obstoječih snovi
1935. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi
1936. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1937. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
1938. Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN
1939. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
1940. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontieres, Ženske brez meja«
1941. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
1942. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
1943. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1944. Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR
1945. Poročilo o gibanju plač za april 2019
1946. Sklep o imenovanju podžupana
1947. Sklep o imenovanju podžupana
1948. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik, Onič)
1949. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1
1950. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2019
1951. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina – SD OPPN 1
1953. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica
1954. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica
1955. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica
1956. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
1957. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
1958. Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci
1959. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec
1960. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
1961. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dobrova - Polhov Gradec
1962. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna
1963. Odlok o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas - Poljane
1964. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1965. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad
1966. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica
1967. Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen
1968. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine
1969. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019
1970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
1971. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
1972. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1973. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1974. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1975. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki
1976. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1977. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1978. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1979. Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika
1980. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
1981. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
1982. Sklep o podelitvi priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2019
1983. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci
1984. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.1)
1985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.2)
1986. Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica
1987. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1988. Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
1989. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »HOPSLANDIJA«
1990. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec
1991. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
1992. Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince
1993. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
1994. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
1995. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019
1996. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020
1997. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
1998. Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo
1999. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
2000. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2001. Popravek Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2002. Popravek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina