Št. objave Naslov
1895. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
1896. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU
1897. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb
1898. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb
1899. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe
1900. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države
1901. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
1902. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
1903. Sklep o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah
1904. Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe
1905. Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev
1906. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
1907. Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov
1908. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
1909. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
1910. Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga
1911. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze
1912. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu
1913. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze
1914. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino
1915. Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj
1916. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2018
1917. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
1918. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016
1919. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2017
1920. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2018
1921. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU19