Št. objave Naslov
65. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Katar
66. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci
67. Uredba o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove pravice glede postopka sporočanja kršitev
68. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
69. Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
70. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2019 dalje
71. Odločba o prenehanju sodniške službe
72. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
73. Odločba o prenehanju sodniške službe
74. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2018
75. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
76. Revalorizacija minimalne letne tarife
77. Sklep o ustavitvi postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Trgovski center – za enoto urejanja prostora BR-27
78. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj
79. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrova - Polhov Gradec
80. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2019
81. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci
82. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019 v Občini Kamnik
83. Razpis naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Golnik
84. Odlok o spremembah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora
85. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2019
86. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Osilnica
87. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica
88. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2019
89. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjega kandidata
90. Ugotovitveni sklep o prenosu mandata občinskega svetnika
91. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
92. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
93. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
94. Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah
95. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za štiri člane sveta Krajevne skupnosti Pirniče
96. Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
97. Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
98. Tehnični popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji