Št. objave Naslov
1806. Obvestilo predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament
1807. Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju mandata poslanki in poslancu Državnega zbora
1808. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
1809. Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke
1810. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1811. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1812. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1813. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1814. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
1815. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
1816. Sklep o imenovanju predsednika in prenehanju funkcije namestnika predsednika Državne volilne komisije
1817. Poziv za vlaganje kandidatur za namestnico ali namestnika predsednika Državne volilne komisije izmed sodnikov vrhovnega sodišča
1818. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1819. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1820. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1821. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1822. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1823. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja
1825. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Bazoviški junaki in ostale žrtve fašizma
1826. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi »Ustanove – Sklad Okrešelj« in spremembi namena ter sedeža ustanove
1827. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR
1828. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica
1829. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018
1830. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice
1831. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje
1832. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih
1833. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1834. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice
1835. Pravilnik o vrednotenju progamov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
1836. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
1837. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1838. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1839. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje
1840. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig
1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019
1842. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019
1843. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
1844. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1845. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
1846. Sprememba tržnega reda javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica
1847. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
1848. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I 1/3
1849. Odredba o vzpostavitvi območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na Trgu Kontrada v Kanalu
1850. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1
1851. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in izbrisu zaznambe javnega dobra
1852. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena
1853. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
1854. Sklep o uskladitvi cen programov v Osnovni šoli Log - Dragomer
1855. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2019
1856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika
1857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 1687/624 in 1687/626 obe k. o. 2330 Sela na Krasu
1858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 381 in 466/2 obe k. o. 2328 Opatje Selo
1859. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
1860. Pravilnik o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem
1861. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Ribnica
1862. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Urha – Maršiči – za kulturni spomenik lokalnega pomena
1863. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža – Velike Poljane – za kulturni spomenik lokalnega pomena
1864. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 3 (SD OPN-3)
1865. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1866. Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v Občini Ribnica
1867. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
1868. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji
1869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019
1870. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019
1871. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec
1872. Sklep o ugotovitvi izstopa iz organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
1873. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2019
1874. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1875. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020
1877. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2018
1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana
1879. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019
1880. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek
1881. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi za k.o. Ema
1882. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi za k.o. Sodna vas
1883. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022
1884. Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev
1885. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji
1886. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica
1887. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov