Št. objave Naslov
1733. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1734. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1735. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1736. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Zduženih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
1737. Odločba o razveljavitvi odredbe o prodaji Okrajnega sodišča v Mariboru
1738. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
1739. Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10)
1740. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 809 – Ptuj
1741. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
1742. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2019
1743. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
1744. Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ajdovščina
1745. Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret«
1746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci
1747. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2018
1748. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica
1749. Odlok o načinu in pogojih opravljanja 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica
1750. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
1751. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1752. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1754. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1755. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
1756. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
1757. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
1758. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig
1759. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica
1760. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu za Občino Kobarid
1761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah
1762. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja ZN Dorc – Brestanica – »območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici«
1763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško
1764. Pravilnik o uporabi športnih dvoran, telovadnic osnovnih šol in drugih športnih objektov v lasti Občine Krško
1765. Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216)
1766. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4 / 2019
1767. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2019
1768. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2019
1769. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2019
1770. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2019
1771. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1772. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2018
1773. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
1774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020
1775. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Pivka
1776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1777. Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci-1
1778. Odlok o pokopališkem redu v Občini Semič
1779. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Semič
1780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič
1781. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1782. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
1784. Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki so lahko veljavno sklenjeni brez vključitve v Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sežana za leto 2019
1785. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
1786. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
1787. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1788. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
1789. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Železniki
1790. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki
1791. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2019 in 2020
1792. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki za leto 2019 in leto 2020
1793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
1794. Sklep o dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca
1795. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019
1796. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrepolje
1797. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019
1798. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1799. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje
1800. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti
1801. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper
1802. Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav
1803. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
1804. Popravek Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
1805. Popravek Ugotovitvenega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019