Št. objave Naslov
1723. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Tunizije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
1724. Dopolnitev Pravilnika o vsebini in obliki diplom MLC Ljubljana
1725. Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1726. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 1140/2 in 1140/3 k.o. 2085 – Babni vrt
1727. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava
1728. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne službe v Občini Metlika
1729. Sklep o prekategorizaciji službenega najemnega stanovanja v tržno najemno stanovanje
1730. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja MA42 – ŽOHAR
1731. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1732. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra