Št. objave Naslov
1624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N)
1625. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F)
1626. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C)
1627. Zakon o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-E)
1628. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)
1629. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini
1630. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1631. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1632. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1633. Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov
1634. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev
1635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice
1636. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
1637. Pravilnik o spremembah Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
1638. Odločba o ugotovitvi, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug ni v neskladju z Ustavo
1639. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki
1640. Odločba o prenehanju sodniške službe
1641. Zapisnik o ugotoviti izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1642. Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb
1643. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank
1644. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Dekani–Žavlje«
1645. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov
1646. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
1647. Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike
1648. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018
1649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
1650. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Bistrica ob Sotli
1651. Sklep št. 3/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1652. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi Mestne občine Celje
1653. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019
1654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina
1655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj
1656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
1657. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2019
1658. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
1659. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2194/2 in 2194/3, obe k.o. 1788 Vino
1660. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2273/8 in 2273/9, obe k.o. 1790 Slivnica
1661. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2432/2, k.o. 1791 Žalna
1662. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 897/9, 917/14, 919/13, 919/14, 919/16, 919/18, 919/20, 919/22, 919/24 in 919/25, vse k.o. 2642 Grosuplje
1663. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 823/1, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
1664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
1665. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1666. Sklep o opustitvi javnega dobra
1667. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019
1668. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1669. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019
1670. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško
1671. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško
1672. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1673. Odlok o poimenovanju trga in parka na območju Mestne občine Ljubljana
1674. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
1675. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-236, za stavbo Dvorni trg 1
1676. Sklep o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203
1677. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1678. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo
1679. Sklep o ugotovitvi javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo
1680. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2018
1681. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode
1682. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2019
1683. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
1684. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
1685. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode
1686. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
1687. Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1688. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina
1689. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7)
1690. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
1691. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1692. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško
1693. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1694. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarje pri Jelšah
1695. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1696. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1697. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
1698. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
1699. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
1700. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
1701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji
1702. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
1703. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1704. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1705. Sklep o ukinitvi statusa javneg dobra
1706. Cenik o višini parkirnine na parkirišču nad Gorenjsko plažo in na parkirišču Ljubelj (pod hotelom Kompas)
1707. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Vipava
1708. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk
1709. Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk
1710. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3
1711. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2018
1712. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Poslovno obrtne cone Kozje«
1713. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
1714. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019
1715. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2019
1716. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica
1717. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1718. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1719. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
1720. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
1721. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1722. Naznanilo o odobritvi šeste spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020