Št. objave Naslov
1568. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1569. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1570. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1571. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1572. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1573. Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja
1574. Pravilnik o skupnih varnostnih kazalnikih
1575. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2016–2025)
1576. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II (2018–2027)
1577. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko I (2018–2027)
1578. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1579. Pravilnik o spremembi Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
1580. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin
1581. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1582. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Okrajnim sodiščem v Celju
1583. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1584. Sklep o uporabi Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06)
1585. Poročilo o gibanju plač za marec 2019
1586. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2019
1587. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 14. 5. 2019
1588. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018
1589. Odlok o glasilu Občine Ankaran
1590. Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Braslovče ter članov štaba civilne zaščite Občine Braslovče
1591. Cenik potrjenih cen omrežnine in cen javne infrastrukture obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
1592. Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2018
1593. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2019
1594. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Cankova
1595. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za prenovo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
1596. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Cankova
1597. Letni program športa Občine Cankova za leto 2019
1598. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever
1599. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerknica
1600. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ivančna Gorica
1601. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2018
1602. Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Kočevje
1603. Poročilo o izidu naknadnih volitev v svet krajevne skupnosti Genterovci – VE 2 Kamovci 12. maja 2019
1604. Sklep o ugotovitvi javne koristi
1605. Sklep o ugotovitvi javne koristi
1606. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2018
1607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2019
1608. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogatec
1609. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Straža
1610. Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
1611. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunskih in zaračunanih cen ter subvencij storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža
1612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019
1613. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019
1614. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2018
1615. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019
1616. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko stavbo na parceli 3125/1 k.o. Hrpelje
1617. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko stavbo na parceli 3194/1 k.o. Hrpelje
1618. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica
1619. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019
1620. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije
1621. Uredba o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč
1622. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1623. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena