Št. objave Naslov
1501. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1502. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1503. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1504. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1505. Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1506. Sklep o izvolitvi člana Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
1507. Sklep o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
1508. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
1509. Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij
1510. Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
1511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
1513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
1514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
1515. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1517. Odredba o spremembi izobraževalnega programa Tehnik Laboratorijske biomedicine
1518. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1519. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1520. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje
1521. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019
1522. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018
1523. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1524. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
1525. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem, brezplačno uporabo in v občasno uporabo ter o določanju najemnin
1526. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1527. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1528. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018
1529. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019
1530. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
1531. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Hrpelje - Kozina
1532. Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina
1533. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma KRESOV GRIČ
1534. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019
1535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija
1536. Odlok o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana
1537. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2020
1538. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci
1539. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, v splošni rabi
1540. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za individualno stanovanjsko gradnjo »Kugl« Slovenska Bistrica
1541. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
1542. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
1543. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2019
1544. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
1545. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih
1546. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1547. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018
1548. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III
1549. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
1550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
1551. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec
1552. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1553. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1554. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018
1555. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019
1556. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019
1557. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019
1558. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2019
1559. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin
1560. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2019
1561. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
1562. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 2019 do 2022
1563. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec
1564. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije
1565. Uredba o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
1566. Popravek Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije
1567. Preklic Začasne tarife za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu (Bundle track) preko interneta končnim uporabnikom in Začasne tarife za prenos glasbenih videoposnetkov preko interneta končnim uporabnikom