Št. objave Naslov
25. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
26. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za enega člana Sodnega sveta
27. Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture
28. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
29. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja
30. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Eksodus, Ustanova za humanitarno pomoč otrokom
31. Poslovnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije
32. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev fiskalnega sveta v plačne razrede
33. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede
34. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
35. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
36. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
37. Obvezna razlaga prve točke 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec
38. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018
39. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dravograd
40. Poročilo o postopku za nadomestitev člana Občinskega sveta Občine Kamnik
41. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Luče
42. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode
43. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna
44. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
45. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Planina PL 24-del
46. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
47. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
48. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Kazarje
49. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Sežana na naslednjo kandidatko
50. Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih dne 18. 11. 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
51. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta, izvedenih dne 18. 11. 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
52. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2019
53. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Velike Lašče
54. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 4
55. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
56. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
57. Izjava o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Žužemberk
58. Razpisuje naknadne volitve članov sveta krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, krajevne skupnosti Dobova v VE 1 ter krajevne skupnosti Velika Dolina v VE 10
59. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2019
60. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019
61. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o storitvah čezmejne dostave paketov
62. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
63. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
64. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev