Št. objave Naslov
1327. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U)
1328. Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)
1329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I)
1330. Odredba o določitvi cene licenc in dovolilnic za opravljanje prevozov v cestnem prometu
1331. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) ni v neskladju z Ustavo
1332. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
1333. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018
1334. Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019
1335. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018
1336. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka
1337. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica
1338. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121, 236/156, obe k.o. 1823 – Dob
1339. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2018
1340. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
1341. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
1342. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1343. Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na členjeno linijo objektov v nizu ter odmike od gradbenih linij
1344. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018
1345. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2019
1346. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine
1347. Sklep o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja
1348. Sklep o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja
1349. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018
1350. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter - Vrtojba
1351. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2019
1352. Pravilnik o najemu in uporabi Šmarješke dvorane in njej pripadajoče opreme
1353. Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice v zakup
1354. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice