Št. objave Naslov
1308. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1309. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1310. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1311. Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem
1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
1313. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018
1314. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2018
1315. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka
1316. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1318. Sklep o višini parkirnine za leto 2019
1319. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1320. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1321. Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd
1322. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
1323. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
1324. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik
1325. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
1326. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018