Št. objave Naslov
1196. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)
1197. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22)
1198. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
1199. Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
1200. Uredba o akreditaciji za izvajanje forenzične dejavnosti
1201. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
1202. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67
1203. Sklep o imenovanju okrajnega državnega tožilca
1204. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019
1205. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019
1206. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom “USTANOVA SRČNI SKLAD”
1207. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
1208. Sklep o poročanju o medbančnih depozitih
1209. Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja
1210. Sklep o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov
1211. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu
1212. Poročilo o gibanju plač za februar 2019
1213. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2019
1214. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2018
1215. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Celje na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih
1216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ljubečna
1217. Sklep št. 2/19 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1218. Sklep o sprejemu Posameznega programa prodaje finančnega premoženja v lasti Mestne občine Celje
1219. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
1220. Odlok o razglasitvi domačije Lipsenj – Domačija z mlinom in žago pri »Tažagnih« za kulturni spomenik lokalnega pomena
1221. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskih priključkov na območju Občine Dobrna
1222. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
1223. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna
1224. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje
1225. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani
1226. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
1227. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018
1228. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
1229. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
1230. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kozje
1231. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2018
1232. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj
1233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj
1234. Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Naklo
1235. Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Šenčur
1236. Sklep o uskladitvi meje Mestne občine Kranj in Občine Škofja Loka
1237. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2101 – Rupa 330/11 (ID 1674219)
1238. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 938/67, 938/68, 938/69, 938/70, 938/71, 938/72, 938/73, 938/74, 938/75, 938/82 in 938/84, k.o. 2100 – Kranj
1239. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 998/4 k.o. 2100 – Kranj
1240. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
1241. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
1242. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2018
1243. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
1244. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2019
1245. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2019
1246. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2018
1247. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Lendava
1248. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Lendava
1249. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2018
1250. Sklep o potrditvi predloga poteka meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Litija
1251. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija
1252. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Ljubljana
1253. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
1254. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
1255. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2019
1256. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2018
1257. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1258. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
1259. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 1. 4.–31. 12. 2019 na območju Občine Loški Potok
1260. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)
1261. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
1262. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2018
1263. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
1264. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018
1265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019
1266. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019
1267. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019
1268. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
1269. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2018
1270. Sklep o vzpostavitvi prostora za raztros pepela pokojnika na pokopališču v Križu
1271. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018
1272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
1273. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 8.1)
1274. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2018
1275. Sklep o prenehanju Proračunskega sklada Občine Straža za dozidavo in rekonstrukcijo Osnovne šole Vavta vas s telovadnico
1276. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1277. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2018
1278. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
1279. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore
1280. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2018
1281. Sklep o pripravi predloga za izvršbo za neplačane zapadle terjatve do Občine Tišina – izvršbe
1282. Sklep o odpisu terjatev do kupcev
1283. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1284. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1285. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1286. Sklep o subvenciji najemnine
1287. Sklep o vodarini
1288. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi
1289. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Zagorje ob Savi in Občino Litija
1290. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitve gospodarske javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi odpadki – zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
1291. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2018
1292. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2019 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2019 za območje Občine Železniki
1293. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine Brezovica
1294. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v Občini Brezovica
1295. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
1296. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2018
1297. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2019
1298. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2018
1299. Sklep o potrditvi cen za najem grobov
1300. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Ravnanje s komunalnimi odpadki
1301. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1302. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1303. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1304. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
1305. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice
1306. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1307. Pravilnik o spremembi Pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih