Št. objave Naslov
903. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T)
904. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
905. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
906. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju notranjih zadev
907. Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja
908. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih
909. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja
910. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Dobrova - Polhov Gradec
911. Popravek Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19-1)
912. Popravek Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1)
913. Redakcijski popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MJ – 8 za območje opuščene mlekarne v Medlogu