Št. objave Naslov
799. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019)
800. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B)
801. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19-1)
802. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1)
803. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2019
804. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
805. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter - Vrtojba in Občino Miren - Kostanjevica
806. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter - Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica
807. Sklep o spremembi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
808. Sklep o spremembi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur
809. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020
811. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za posamezne objekte
812. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra