Št. objave Naslov
690. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
691. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
692. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020 (DeUDIEU1920)
693. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije
694. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
695. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
696. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
697. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
698. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za Informacijskega pooblaščenca
699. Ponovni Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
700. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
701. Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova
702. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper
703. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2019)
704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
705. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
706. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
707. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
708. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
709. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru
710. Sklep o uporabi Smernic o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank ter skupni in varni odprti standardi komunikacije)
711. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
712. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
713. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
714. Sklep o spremembi poteka mej med Občino Borovnica in Občino Brezovica
715. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2019
716. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2020
717. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2019
718. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova
719. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
720. Pravilnik o nagradah dijakom in študentom Občine Cankova
721. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova
722. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Skakovci – Lončar
723. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
724. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
725. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019
726. Odlok o turistični taksi v Občini Črenšovci
727. Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora in opreme Občine Črenšovci
728. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Črenšovci
729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci
730. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019
731. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019
732. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Dobrepolje in Velike Lašče
733. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019
734. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2019
735. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dravograd
736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
737. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
738. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2019
739. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019
740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Radensko polje
741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
742. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2019
743. Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo
744. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
745. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig
746. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
747. Letni program športa v Občini Ig za leto 2019
748. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
749. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
750. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
751. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019
752. Pravilnik o sredstvih za delo članov Občinskega sveta Občine Komen
753. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019
754. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Litija
755. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
756. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer v obdobju april–junij 2019
757. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2019
758. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
759. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2019
760. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje
761. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica
762. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019
763. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2019
764. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2020
765. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju april–junij 2019
766. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2020
767. Pravilnik o sofinanciranju nakupa kopalnih kart v Zdravilišču Radenci za občane Občine Tišina
768. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
769. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
770. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2019
771. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2019 dalje
772. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 2. 2019 dalje
773. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019
774. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žiri
775. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra
776. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra
777. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra
778. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna
779. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani
780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018
781. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
782. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
783. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci
784. Sklep o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 3)
785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2019
786. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža
787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža
788. Popravek Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)
789. Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
790. Popravek Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019