Št. objave Naslov
440. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
441. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
442. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva
443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
444. Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebni asistenci
445. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
446. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 711 – Maribor
447. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Komisiji za preprečevanje korupcije
448. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika
449. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)
450. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2019
451. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2019
452. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 2 – Braslovče (Marovt-Rojšek)
453. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti
454. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dobrna
455. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
456. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za »Projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje Vrtca Šentjanž«
457. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
458. Akt o javno-zasebnem partnerstvu
459. Navodilo za predstavnike Občine Dravograd v organih upravljanja javnih zavodov in javnega podjetja
460. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane
461. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Grosuplje
462. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje
463. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
464. Sklep o uveljavljanju rezervacije v primeru odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v Občini Grosuplje
465. Sprememba Statuta Občine Idrija
466. Sklep o razveljavitvi Sklepa o razpisu nadomestnih volitev za dva člana sveta Krajevne skupnosti Vojsko
467. Sklep o razpisu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Vojsko
468. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
469. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250
470. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Miren - Kostanjevica
471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota
472. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
473. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Slovenska Bistrica
474. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tirgot – Sernčeva ulica
475. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
476. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro in vpisu zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena
477. Sklep o vzpostavitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena
478. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje in vpisu zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena
479. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2019
480. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2020
481. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019
482. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Cerknica
483. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
484. Sprememba Kodeksa ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj
485. Razpis naknadnih volitev v Svet Krajevne skupnosti GENTEROVCI – VE 2 – KAMOVCI
486. Sklep o potrditvi cene storitev družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. za obdobje 2019–2021
487. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
488. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2019
489. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica
490. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019
491. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2019
492. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2019
493. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
494. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019
495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
496. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
497. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2019
498. Odlok o koncesiji za izvajanje storitev gospodarske javne službe na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Tržič
499. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
500. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
501. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja
502. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
503. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
504. Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027
505. Uredba o dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
506. Sklep o uvedbi povečanja uporabnine za posebni investicijski projekt izgradnje drugega tira železniške povezave na odseku Divača–Koper