Št. objave Naslov
382. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
383. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
384. Pravilnik o strokovnem usposabljanju za tehnike delavnic za tahografe in osebe, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora
385. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjur (2018–2027)
386. Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi
387. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju
388. Odločba o prenehanju sodniške službe
389. Sklep o popravku sklepov o imenovanju okrajnih volilnih komisij
390. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu
391. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2019
392. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče
393. Odlok o spremembi Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
395. Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice
396. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra
397. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019
398. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane
399. Sklep o imenovanju predstavnika zainteresirane javnosti v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
400. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
401. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
402. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
403. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Murska Sobota
404. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Dislocirana enota Vrtca Postojna
405. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Razdrto EUP RA 017 – Kamnolom
406. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna
407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
408. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Krčojne v Puconcih
409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
410. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
411. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
414. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
415. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
416. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
417. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019
418. Uredba o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor
419. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019
420. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
421. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
422. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
423. Pravilnik o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor
424. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
425. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kavadarcih, v Republiki Makedoniji