Št. objave Naslov
4120. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE)
4121. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A)
4122. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V)
4123. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G)
4124. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski Republiki Pakistan
4125. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
4126. Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
4127. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027)
4128. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža-Toplice (2018–2027)
4129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
4130. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2
4131. Poročilo o gibanju plač za oktober 2018
4132. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2018
4133. Dodatek št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
4134. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
4135. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4136. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2019
4137. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2019
4138. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
4139. Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Občinski svet Občine Dobrepolje
4140. Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Občine Dobrepolje
4141. Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4142. Sklep o potrditvi mandatov članicam in članom Občinskega sveta Občine Dobrepolje
4143. Sklep o predčasnem prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Dobrepolje
4144. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4145. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Dobrepolje
4146. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta
4147. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2019
4148. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2019
4149. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2019
4150. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2019
4151. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
4152. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018
4153. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na naknadnih volitvah članov svetov krajevnih skupnosti 2. 12. 2018
4154. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
4155. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred
4156. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2019
4157. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2019
4158. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2019
4159. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2019
4160. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2019
4161. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)
4162. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
4163. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2019
4164. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka za leto 2019
4165. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Podčetrtek
4166. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
4167. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2019
4168. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2019
4169. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2019
4170. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2019
4171. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2019
4172. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica na naslednjo kandidatko
4173. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza
4174. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«
4175. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju
4176. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2019
4177. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
4178. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2019
4179. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2019
4180. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2019
4181. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2019
4182. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
4183. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šentjur na naslednjega kandidata
4184. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2019
4185. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2019
4186. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
4187. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2019
4188. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2019
4189. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec 2019
4190. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
4191. Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
4192. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019
4193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost