Št. objave Naslov
3885. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3886. Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
3887. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge
3888. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
3889. Odločba o ugotovitvi, da je 50. člen Zakona o Državnem svetu v neskladju z Ustavo in zavrnitvi pritožb zoper sklep Državnega sveta
3890. Sklep o razveljavitvi Sklepa o uporabi Smernic organa EBA o notranjem upravljanju in Sklepa o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
3891. Sklep o uporabi Smernic o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA)
3892. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
3893. Sklep o spremembah Sklepa o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013
3894. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije
3895. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3896. Operativno-tehnična zahteva o spremembah in dopolnitvah Operativno-tehnične zahteve za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami
3897. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2018
3898. Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
3899. Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk (v nadaljevanju: sporazum)
3900. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
3901. Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016
3902. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2019
3903. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 18. 11. 2018
3904. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 18. 11. 2018
3905. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2019
3906. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Braslovče v 2. krogu volitev 2. 12. 2018
3907. Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Braslovče na lokalnih volitvah 18. 11. 2018
3908. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019
3909. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
3910. Poročilo o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece
3911. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018
3912. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18.novembra 2018
3913. Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018
3914. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 2. decembra 2018 – 2. krog
3915. Izid lokalnih volitev v Mestni občini Celje za mandatno obdobje 2018–2022
3916. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2019
3917. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj
3918. Statut Občine Dobje
3919. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje
3920. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Dolenjske Toplice
3921. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019
3922. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Šalka vas in Stara Cerkev na območju Občine Kočevje
3923. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Kranj
3924. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora
3925. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019
3926. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3927. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
3928. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Izobraževalni center GEOSS d.o.o.
3929. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjega člana
3930. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2019
3931. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2019
3932. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna 18. novembra 2018
3933. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 18. novembra 2018
3934. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 18. novembra 2018
3935. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Radeče dne 18. novembra 2018
3936. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne 18. novembra 2018
3937. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče
3938. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica
3939. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2019
3940. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019
3941. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2019
3942. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019
3943. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2019
3944. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice dne 18. novembra 2018
3945. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 18. novembra 2018
3946. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice dne 2. decembra 2018
3947. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2019
3948. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3949. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmartno pri Litiji, na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018
3950. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji, v drugem krogu, na lokalnih volitvah dne 2. decembra 2018
3951. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Tržič na lokalnih volitvah, dne 2. decembra 2018
3952. Poročilo o izidu glasovanja na ponovnih volitvah dveh članov sveta krajevne skupnosti Podnanos
3953. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
3954. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
3955. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2019
3956. Sklep o potrditvi mandata županu
3957. Sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika
3958. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata – Nino Rejc
3959. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta
3960. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018
3961. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Zavrč
3962. Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi
3963. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019
3964. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture
3965. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2019
3966. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti
3967. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3968. Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest
3969. Popravek poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
3970. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018