Št. objave Naslov
3796. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P)
3797. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A)
3798. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3799. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3800. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3801. Ukaz o pomilostitvi obsojenca
3802. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3803. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2019
3804. Navodilo o prenehanju veljavnosti Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje zadev v postopek poravnavanja
3805. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
3806. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2019
3807. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
3808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
3809. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 18. 11. 2018
3810. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019
3811. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
3812. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Kamnik
3813. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik
3814. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2019
3815. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 18. 11. 2018 v Občini Kranjska Gora
3816. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 18. novembra 2018
3817. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta Laško, na volitvah dne 18. novembra 2018 po volilnih enotah 1, 2 in 3
3818. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 18. novembra 2018
3819. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 18. novembra 2018
3820. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika madžarske narodne skupnosti na volitvah dne 18. novembra 2018
3821. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne 18. novembra 2018
3822. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 18. novembra 2018
3823. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
3824. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Metlika
3825. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika
3826. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti
3827. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota
3828. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
3829. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota na volitvah dne 18. novembra 2018
3830. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti
3831. Poročilo o izidu volitev 2. kroga za župana Občine Piran
3832. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba
3833. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova vas, enot urejanja prostora ŠE139, ŠE138-del in ŠE 56-del
3834. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2019
3835. Poročilo o izidu volitev župana, članov Občinskega sveta Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti Svetina
3836. Poročilo o izidu lokalnih volitev v drugem krogu glasovanja na volitvah župana v Občini Tišina dne 2. decembra 2018
3837. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana na lokalnih volitvah 2018
3838. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet Občine Velika Polana na lokalnih volitvah 2018
3839. Poročilo o ugotovitvi izida volitev za župana Občine Žalec
3840. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
3841. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
3842. Statut Občine Žužemberk
3843. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk
3844. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018
3845. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode 18. novembra 2018
3846. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 18. novembra 2018
3847. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode 18. novembra 2018
3848. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2019
3849. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, 2. decembra 2018
3850. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
3851. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana – drugi krog, dne 2. 12. 2018
3852. Sklep o razveljavitvi drugega kroga volitev za župana Občine Šmarješke Toplice na volišču Bela Cerkev in ponovnem razpisu drugega kroga volitev za župana na volišču Bela Cerkev
3853. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib – ponovna javna razgrnitev zaradi uskladitve meje OPPN