Št. objave Naslov
3584. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki
3585. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
3586. Uredba o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije
3587. Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
3588. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94
3589. Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019
3590. Sklep o določitvi dneva Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
3591. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
3592. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo
3593. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo
3594. Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kategorizira javno pot Migojnice–Reber (št. odseka 990911) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica
3595. Pravila za delovanje trga z elektriko
3596. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na območju Mestne občine Maribor
3597. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Bistrica ob Sotli
3598. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2018
3599. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrna v obdobju januar–marec 2019
3600. Poročilo o izidu volitev župana in v občinski svet na lokalnih volitvah 2018
3601. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG01-9
3602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018
3603. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Metnaj za volilni enoti 2 in 3
3604. Ugotovitveni sklep o drugem krogu glasovanja za izvolitev župana
3605. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 18. novembra 2018
3606. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
3607. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
3608. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred
3609. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2018
3610. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
3611. Odlok o pristojnostih in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kozje
3612. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3613. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Kozje
3614. Sklep o razpisu ponovnih volitev
3615. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Lendava
3616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Lendava
3617. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019
3618. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Piran, dne 18. novembra 2018
3619. Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 za volitve predstavnikov italijanske narodne skupnosti v Občini Piran
3620. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
3621. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje
3622. Poročilo o izidu volitev
3623. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža
3624. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža
3625. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Tržič, člane Občinskega sveta Občine Tržič in člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018
3626. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
3627. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
3628. Naknadne volitve v Svete krajevnih skupnosti Čirče, Goriče, Tenetiše, Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik
3629. Dopolnitev Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
3630. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov