Št. objave Naslov
3520. Priporočilo v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020
3521. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3522. Ukaz o povišanju v čin generalmajorke
3523. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji
3524. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
3525. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
3526. Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
3527. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3528. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3529. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3530. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3531. Odločba o prenehanju sodniške službe
3532. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja
3533. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o velikosti številskih blokov, za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt
3534. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
3535. Sklep o prenehanju veljavnosti Stališča 11
3536. Spremembe in dopolnitve stališča 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada
3537. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji dne 6. 11. 2018
3538. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (KPPN)
3539. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic
3540. Odlok o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli
3541. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cankova
3542. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Črenšovci
3543. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2017
3544. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
3545. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3546. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za načrtovanje obalnih ureditev Koprskega zaliva
3547. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj
3548. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah parcelna številka 162/39 in 162/46 k.o. 2122 – Huje
3549. Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija
3550. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija
3551. Ugotovitveni sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA
3552. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3553. Obvezna razlaga prve alineje 18. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
3554. Odlok o turistični taksi v Občini Mozirje
3555. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
3556. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1233 – VERAČE
3557. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1218 – EMA
3558. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3559. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2019
3560. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2019
3561. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
3562. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dol pri Ljubljani
3563. Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
3564. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2018
3565. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3566. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Sotočje
3567. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
3568. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina
3569. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi
3570. Odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena
3571. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Moldavije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3572. Sklep o spremembi zneskov najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti