Št. objave Naslov
3477. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti
3478. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena žit
3479. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
3480. Poslovnik Sveta varuha za človekove pravice
3481. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje občine Nazarje
3482. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Trebnje
3483. Poročilo rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2018
3484. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018
3485. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2018
3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
3487. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
3488. Odlok o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/zakup
3489. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kočevje
3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
3491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo vrtca Kočevje
3492. Sklep o soglasju za pripojitev
3493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana (razširitev obstoječe knjižnice)
3494. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (območje individualne stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc)
3495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo (del UE4 in UE5)
3496. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2018
3497. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del
3498. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 173 Parmova
3499. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog
3500. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja – del
3501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
3502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – Pokopališče
3503. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti
3504. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
3505. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih
3506. Ugotovitveni sklep o neizvedbi naknadnih volitev za člane v svete KS Sv. Peter in Nova vas
3507. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018
3508. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Sežana
3509. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za urejanje in čiščenje javnih in zelenih površin v Občini Sežana
3510. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018
3511. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 3.3)
3512. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3513. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3514. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3515. Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
3516. Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2018 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme
3517. Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
3518. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018
3519. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018