Št. objave Naslov
3445. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Vzhodne republike Urugvaj v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3446. Obvestilo o ukinitvi monografij dihidroergotaminijev tartrat (0600), poliamidna (6) nit, sterilna, v razdelilniku za uporabo v veterinarski medicini (0609) in poliamidna (6/6) nit, sterilna, v razdelilniku za uporabo v veterinarski medicini (0610) iz Evropske farmakopeje
3447. Obvestilo o ukinitvi monografij klorpropamid (1087), oksprenololijev klorid (0628) in visoko prečiščena voda (1927) iz Evropske farmakopeje
3448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 2)
3449. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pedontologije
3450. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije
3451. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
3452. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019
3453. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj
3454. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar
3455. Odlok o turistični taksi v Občini Litija
3456. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
3457. Odlok o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
3458. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje
3460. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
3461. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
3463. Statut Občine Šmartno pri Litiji
3464. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018
3465. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore
3466. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)
3467. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič
3468. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tržič
3469. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3470. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018
3471. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cankova
3472. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova
3473. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Polhov Gradec na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
3474. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018
3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018
3476. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Topliško vas