Št. objave Naslov
3396. Sklep o razrešitvi člana sveta Agencije za energijo
3397. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo
3398. Sklep o imenovanju člana sveta Agencije za energijo
3399. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada
3400. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3401. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3402. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3403. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3404. Sklep o imenovanju namestnika člana Državne volilne komisije
3405. Sklep o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije
3406. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3407. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o etični komisiji za poskuse na živalih
3408. Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
3409. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
3410. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne v prodajo in obtok
3411. Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol
3412. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2018
3413. Poročilo o gibanju plač za avgust 2018
3414. Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice
3415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
3416. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
3417. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
3418. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3419. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna
3421. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3422. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči
3423. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve
3425. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kare ob Ferrarski«
3426. Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
3427. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Kapca, Trimlini, Genterovci (volilna enota 2) in Mostje - Banuta
3428. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017
3429. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
3430. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2019
3431. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. 1979 Žlebe
3432. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Filovci, Motvarjevci in Sebeborci
3433. Odlok o koncesiji za gradnjo žičniške naprave – vlečnice na smučišču Okroglice
3434. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sevnica
3435. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3436. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3437. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3438. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3439. Odlok o štipendiranju (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3440. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3441. Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018
3442. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji
3443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
3444. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2018