Št. objave Naslov
3095. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
3096. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini
3097. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3098. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
3099. Sklep o nesprejemu in zavrženju ustavne pritožbe
3100. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
3101. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ
3102. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
3103. Obvestilo o veljavnosti Četrte izdaje Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 4.0
3104. Sklep o delni povrniti stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Horjul
3105. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
3107. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig
3108. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone Italijanske narodne skupnosti
3109. Odlok o rebalansu-3 proračuna Občine Kobarid za leto 2018
3110. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid
3111. Sklep o sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019
3112. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
3113. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino d'infanzia Delfino blu
3114. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3115. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3116. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
3117. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 924/46 (ID 4688899)
3118. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj
3119. Obvezna razlaga prvega stavka 4. člena Odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo
3120. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Poklicne gasilske enote Krško (del EUP KRŠ 103 in KRŠ 036)
3121. Odlok o pokopališkem redu v občini Krško
3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Krško
3123. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
3124. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
3125. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2018
3126. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019
3127. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje – SD OPN 1
3128. Odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota
3129. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Murska Sobota
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
3131. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
3132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
3133. Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3134. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
3135. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica
3136. Odlok o spremembah Odloka o mestnem gozdu Panovec
3137. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP DR 05 in DR 01/1 – del (kamp Drskovče)
3138. Sklep o določitvi tržne najemnine
3139. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega
3140. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena
3141. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3142. Sklep o postopku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB27.hm in DB11.hm)
3143. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2019
3144. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
3145. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Straža
3146. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Škocjan
3147. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Škocjan
3148. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Zagorje ob Savi
3149. Odlok o določitvi in poimenovanju nove ulice z imenom »Ulica ob vzletišču« v naselju Zagorje ob Savi
3150. Odlok o spremembi meje med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas
3151. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018
3153. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno
3154. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
3155. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2018
3156. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
3157. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
3158. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018
3159. Popravek Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož