Št. objave Naslov
3043. Sklep o opravljanju funkcij poslank oziroma poslancev namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo ministrov
3044. Sklep o razrešitvi člana Statističnega sveta Republike Slovenije
3045. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije namestniku člana Državne volilne komisije
3046. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Solunu, v Helenski republiki
3047. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Solunu, v Helenski republiki
3048. Pravilnik o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje
3049. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj
3050. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018
3051. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije
3052. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Delovnega sodišča v Celju, predsednika Okrajnega sodišča v Kranju in predsednika Okrajnega sodišča v Domžalah
3053. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
3054. Sklep o določitvi zdravstvenih stanj in drugih pogojev za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov
3055. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2018
3056. Poročilo o gibanju plač za julij 2018
3057. Sklep o določitvi plačnega razreda delovnega mesta direktorja javnega zavoda Sončni Kanin za določitev osnovne plače
3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (SD OPN 1)
3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«
3060. Sklep o prenehanju mandata članice Posebne občinske volilne komisije in imenovanje nadomestne članice
3061. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Kočevje« k javnemu zavodu »Podjetniški inkubator Kočevje«
3062. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi)
3063. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju ginekologije in porodništva
3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
3065. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Litija
3066. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU – osrednje območje centralnih dejavnosti na Veliki Preski
3067. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
3068. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije Občine Puconci
3069. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci
3070. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
3071. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
3072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3073. Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba
3074. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju
3075. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šempeter - Vrtojba
3076. Sklep o podaljšanju Sklepa o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2017/2018
3077. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora v Občini Tržič
3078. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Tržič
3079. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tržič
3080. Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič
3081. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
3082. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič
3083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3084. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018
3085. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
3086. Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije in imenovanju člana Občinske volilne komisije
3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
3088. Sklep o določitvi cene programa razvojnega oddelka v javnem vrtcu Slovenske Konjice
3089. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018-III
3090. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
3091. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
3092. Sklep o objavi ugotovitve Statističnega urada Republike Slovenije o gospodarski rasti in rasti stopnje delovne aktivnosti v letu 2017
3093. Popravek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana
3094. Popravek Sklepa o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci