Št. objave Naslov
222. Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1)
223. Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-1)
224. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici
225. Sklep o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
226. Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma
227. Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje
228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah
229. Odredba o spremembi izobraževalnih programov gimnazije
230. Odločba o ugotovitvi, da so Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi ter prvi odstavek 3. člena, kolikor se nanaša na Vlado Republike Slovenije, in šesti odstavek 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z Ustavo
231. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
232. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON
233. Sklep o imenovanju volilne komisije posebne volilne enote za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti v Državni zbor Republike Slovenije
234. Sklep o imenovanju volilne komisije posebne volilne enote za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti v Državni zbor Republike Slovenije
235. Operativno-tehnična zahteva o evidentiranju časa letenja
236. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
237. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici
238. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2018
239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod
240. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni
241. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6-1
242. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN-5-1
243. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Košnica
244. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Zarja v plačni razred
245. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Tončke Čečeve v plačni razred
246. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Anice Černejeve v plačni razred
247. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje v plačni razred
248. Sklep o določitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna
249. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci
250. Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim
251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
252. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2018
253. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kozje
254. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje
255. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja v plačni razred
256. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred
257. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred
258. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza
259. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
260. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec
261. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
262. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
263. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Občini Šmarješke Toplice za leto 2018
264. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tolmin
265. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi
266. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh
267. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2018
268. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2018
269. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta »Turistično naselje Podov«
270. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah
271. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
272. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018
273. Pravilnik o strokovni komisiji za izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020