Št. objave Naslov
2878. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-6)
2879. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2880. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora
2881. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Kubi
2882. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
2883. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda
2884. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2885. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, ustanova«
2886. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove ''Ustanova Stanovnik''
2887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
2888. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2018
2889. Poročilo o gibanju plač za junij 2018
2890. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami
2891. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad
2892. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško
2893. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2018
2894. Razpis rednih volitev v svet mestne skupnosti in krajevne skupnosti na območju Občine Lendava
2895. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Medvode
2896. Odlok o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena
2897. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju
2898. Razpis rednih volitev v svete krajevnih četrtnih in vaških skupnosti
2899. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje
2900. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
2901. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci
2902. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote v Občini Brezovica
2903. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
2904. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Odranci
2905. Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec
2906. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Rogatec
2907. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici
2908. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče
2909. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava
2910. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami
2911. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
2912. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava za volilno leto 2018
2913. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-6
2914. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
2915. Popravek Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svet krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina