Št. objave Naslov
2817. Odlok o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-B)
2818. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
2819. Sklep o prenehanju funkcije predsednika Državnega zbora
2820. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2821. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
2822. Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade
2823. Pravilnik o osebni asistenci
2824. Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka
2825. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026)
2826. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
2827. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila
2828. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2012–2021)
2829. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Delovnega sodišča v Mariboru
2830. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
2832. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
2833. Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki
2834. Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
2835. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2836. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 na območju Občine Dravograd
2837. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2839. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2840. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči
2841. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid
2842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
2843. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer
2844. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice
2845. Odlok o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice
2846. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje
2847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje
2848. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci
2849. Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci
2850. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče
2851. Odlok o spremembi Odloka o javnem glasilu Občine Razkrižje
2852. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji
2853. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rečica ob Savinji
2854. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rečica ob Savinji
2855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
2856. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji
2857. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice predsednice in članice Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
2858. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018
2859. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2860. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
2861. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Turnišče
2862. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
2863. Sklep o imenovanju članov in namestnikov članov Občinske volilne komisije za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018
2864. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica
2865. Ugotovitveni sklep o izvolitvi članice Občinskega sveta Občine Kamnik
2866. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško
2867. Sklep o postopku za priznanje volilne pravice pripadnikom narodne skupnosti v Piranu
2868. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica
2869. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Zagorje ob Savi
2870. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11
2871. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza
2872. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Parus – ustanove za financiranje podiplomskega študija
2873. Odločba o prenehanju Ustanove županov sklad
2874. Sklep o določitvi vsebine in oblike obrazca volilne karte
2875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
2876. Popravek Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018
2877. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža