Št. objave Naslov
2803. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
2804. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
2805. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indoneziji
2806. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk
2807. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2808. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2018
2809. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
2810. Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka
2811. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina
2812. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
2813. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
2814. Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Industrijske cone Šentjur EUP ŠE119 z okoljskim poročilom«
2815. Uredba o izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah
2816. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata