Št. objave Naslov
2791. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije, s katerim je spremenila prodajne zaveze za prodajo Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana
2792. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »FUNDACIJA ALUMNI MBA RADOVLJICA – USTANOVA ZA ŠTIPENDIRANJE«
2793. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2018
2794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu
2795. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
2796. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško
2797. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02)
2798. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Straža
2799. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža
2800. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2801. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del
2802. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin