Št. objave Naslov
2767. Uredba o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa
2768. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
2769. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2770. Odredba o spremembi Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
2771. Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavo
2772. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani
2773. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2018
2774. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Bovec
2775. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
2776. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018
2777. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2778. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2779. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
2780. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ivančna Gorica
2781. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica
2782. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica
2783. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje
2784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
2785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
2786. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju naselja »Sončni breg v Grgarju«
2787. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018
2788. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica
2789. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza
2790. Popravek Odloka o prostorskem redu Občine Ig