Št. objave Naslov
2645. Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB)
2646. Sklep o seznanitvi, da predsednik republike ne bo predlagal kandidata za predsednika vlade
2647. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgiški republiki
2648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
2649. Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018
2650. Pravilnik o izvajanju videonadzora dostopa v stavbo in avle stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2651. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
2652. Splošni akt o določitvi roka za odgovor na prošnje za dodatne storitve v železniškem prometu
2653. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti
2654. Poročilo o gibanju plač za maj 2018
2655. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Evro-sredozemski univerzi
2656. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
2657. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev
2658. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran
2659. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret«
2660. Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
2661. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018
2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
2663. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvi zimske službe v Občini Dobrova - Polhov Gradec
2664. Odlok o občinskih cestah
2665. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec
2666. Odlok o razglasitvi župnišča v Šentjoštu nad Horjulom za kulturni spomenik lokalnega pomena
2667. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
2668. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
2669. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina
2670. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija
2671. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči
2672. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen
2673. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje
2674. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj
2675. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora
2676. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno stanovanjsko cono Brege
2677. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034)
2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
2679. Sklep o preselitvi volišč
2680. Popravek in dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2018
2681. Razpis rednih volitev v svet Mestne skupnosti Metlika in svete krajevnih skupnosti na območju Občine Metlika
2682. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica
2683. Dopolnitev Statuta Občine Osilnica
2684. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Osilnica
2685. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica
2686. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran
2687. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran
2688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
2689. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
2690. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj
2691. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci
2692. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec
2693. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za proizvodno servisno cono Vrtača
2694. Odlok o turistični taksi v Občini Semič
2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
2696. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica
2697. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan
2698. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan
2699. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi
2700. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
2701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici
2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici
2704. Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci
2705. Uredba o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje
2706. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi
2707. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2708. Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
2709. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov
2710. Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec