Št. objave Naslov
2542. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki je bil 13. 5. 2018
2543. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Bovec
2544. Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
2545. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda »DESETKA CELJE« v plačni razred
2546. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2
2547. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
2548. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Črnomelj
2549. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice
2550. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dolenjske Toplice
2551. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
2552. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
2553. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2554. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019
2555. Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija
2556. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja PUSTOTA – SI_11/1 SSe
2557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
2558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
2559. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu industrijska cona Godovič
2560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija
2561. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija
2562. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2563. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
2564. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2019
2565. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči
2566. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018
2567. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
2568. Razpis volitev Italijanske samoupravne skupnosti Koper
2569. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo regijskega večnamenskega športno vadbenega centra v Kranju
2570. Odlok o spremembah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj
2571. Sklep o razpisu rednih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
2572. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Poslovno proizvodna cona Log – vzhodni del
2573. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok
2574. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika
2575. Odlok o pokopališkem redu v Občini Metlika
2576. Odlok o javnem redu in miru v Občini Metlika
2577. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
2578. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Miren - Kostanjevica
2579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2580. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota
2581. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
2582. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
2583. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota
2584. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe mestnega linijskega prevoza v Občini Piran in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov
2585. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
2586. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka
2587. Odlok o pokopališkem redu v Občini Puconci
2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci
2589. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča mesta Rogaška Slatina
2590. Razpis rednih volitev članov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina
2591. Sklep o združitvi postopkov
2592. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sežana
2593. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2594. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2595. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2596. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
2597. Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
2598. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Slovenj Gradec
2599. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec
2600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2018
2601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec
2602. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče
2603. Pravilnik o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma
2604. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Mestni občini Slovenj Gradec
2605. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 18.4)
2606. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec
2607. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice
2608. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škocjan
2609. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan
2610. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2611. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmarje pri Jelšah
2612. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2613. Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin
2614. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin
2615. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018
2616. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
2617. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Turnišče
2618. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
2619. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
2620. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
2621. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi
2622. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec
2623. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žalec
2624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec