Št. objave Naslov
162. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
163. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
164. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
165. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
166. Sklep o razrešitvi člana sveta Agencije za energijo
167. Sklep o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
168. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Gradcu, v Republiki Avstriji
169. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
170. Pravilnik o psih pomočnikih
171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči
172. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
173. Odločba o prenehanju ustanove Fundacija Samaritan, ustanova za popularizacijo in promocijo vrednot humanitarnosti in dobrodelništva ter za pomoč osebam, ki so potrebne pomoči
174. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2018
175. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
176. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije, Sklep o zavrnitvi predloga za začasno zadržanje izvrševanja 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije
177. Stavkovni sporazum
178. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del
179. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2017
180. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, o vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov
181. Revalorizacija minimalne letne tarife
182. Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
183. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu
184. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6
185. Sklep o prenehanju veljavnosti Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje – Drapšinova
186. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ 8 – območje opuščene mlekarne v Medlogu
187. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2018
188. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta
189. Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
190. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
191. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2018 v Občini Kamnik
192. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
193. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2018
194. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
195. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.
196. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)
197. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice
198. Statut Občine Šempeter - Vrtojba
199. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
200. Sklep o pripravi drugih (2) sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert
201. Sklep o dopolnitvi Sklepa o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta
202. Sklep o uvrstitvi direktorjev/ravnatelja v plačne razrede
203. Izid glasovanja na referendumu o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec (Uradni list RS, št. 43/17), dne 24. 9. 2017
204. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2018
205. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava
206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
208. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2018
209. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
210. Odlok o pokopališkem redu v Občini Bistrica ob Sotli
211. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
213. Sklep o določitvi cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje
214. Obvezna razlaga tretjega odstavka 25. člena Odloka o Ureditvenem načrtu za obalno območje Bernardin, skladišča soli v Portorožu – ureditveno območje T5/2
215. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
216. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti
217. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
218. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil
219. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
220. Znesek minimalne plače
221. Poročilo o gibanju plač za november 2017