Št. objave Naslov
2442. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
2443. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
2444. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2445. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
2446. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča
2447. Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja
2448. Pravilnik o vodni knjigi
2449. Pravilnik o pripravi in izdajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo
2450. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
2451. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2452. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in države
2453. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
2454. Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij
2455. Slovenski poslovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
2456. Slovenski poslovnofinančni standard 3 –Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin
2457. Slovenski poslovnofinančni standard 8 – Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje
2458. Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca
2459. Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo fonogramov pri retransmisiji radijskih in televizijskih programov s strani kabelskih in IPTV operaterjev
2460. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa
2461. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina
2462. Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov
2463. Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič
2464. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje
2465. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Celje
2466. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
2467. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
2468. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2469. Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Mestne občine Koper
2470. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018
2471. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje
2472. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2018
2473. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kozje
2474. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Lendava
2475. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava
2476. Sklep o preklicu Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
2477. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Pivka
2478. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera
2480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Pivka
2481. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Pivka
2482. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Pivka
2483. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega
2484. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko
2485. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
2486. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
2487. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
2488. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
2489. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
2490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
2491. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2017
2492. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Razkrižje
2493. Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana
2494. Odlok o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja
2495. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
2496. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod«
2497. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018
2498. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici
2499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
2500. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2501. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2502. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2503. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2504. Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2505. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono ŠA 17
2506. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembo podrobnejše namenske rabe na območju enote urejanja prostora ŠE196, za izvedbo gradnje večstanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo
2507. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II«
2508. Spremembe Statuta Občine Žirovnica
2509. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica
2510. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žirovnica
2511. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
2512. Sklep o imenovanju Obcˇinske volilne komisije Obcˇine Log - Dragomer
2513. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer za volilno leto 2018
2514. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2018
2515. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2018
2516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur – sprememba št. 2
2518. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
2519. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2520. Uredba o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
2521. Uredba o spremembah Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske soline
2522. Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru