Št. objave Naslov
2423. Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
2424. Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz
2425. Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic
2426. Pravilnik o jodiranju jedilne soli
2427. Pravilnik o pridobivanju nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine
2428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
2429. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
2430. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2431. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
2432. Poročilo o izidu glasovanja na ponovnem glasovanju na referendumu o ZIUGDT
2433. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1
2434. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
2435. Uredba o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih
2436. Uredba o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
2437. Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji
2438. Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih
2439. Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
2440. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje
2441. Popravek Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje