Št. objave Naslov
2206. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018
2207. Sklep o imenovanju vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju
2208. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin
2209. Pravilnik o registru podjetij z visoko dodano vrednostjo in registru inovativnih zagonskih podjetij
2210. Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih
2211. Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometa in energije
2212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
2213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
2215. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
2216. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »USTANOVA DOBRODELNI SKLAD KORINITA SONCE«
2217. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove Ustanova – Ekošola kot način življenja
2218. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Celju in sodbe Okrožnega sodišča v Celju
2219. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani ter odločitev o sporni pravici
2220. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
2221. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
2222. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Celju
2223. Dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije
2224. Splošni akt o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta
2225. Poročilo o gibanju plač za april 2018
2226. Koncesijki akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju
2227. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor
2228. Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2229. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji dne 31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018
2230. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici
2231. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018
2232. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2018
2233. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
2234. Sklep o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 3)
2235. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
2236. Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018
2237. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje
2238. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
2239. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – Matena in MA-1/SV – Matena
2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2018
2241. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica
2242. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
2243. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ilirska Bistrica
2244. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2018
2245. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2246. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
2247. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018
2248. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 595/12 in 595/4 obe k.o. 1817 – Radohova vas
2249. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1457/1, 1458/2, obe k.o. 1825 – Zagradec
2250. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice
2251. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Jesenice
2252. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
2253. Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
2254. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje
2255. Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj
2256. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032)
2257. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2258. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2259. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
2260. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
2261. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018
2262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov”
2263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah
2264. Sklep o začetku postopka priprave (1) prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN OMT 1)
2265. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
2266. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska Sobota
2267. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
2268. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota
2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti
2270. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
2271. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99
2272. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran
2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018
2275. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Postojna
2276. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2018
2277. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radeče
2278. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica
2279. Odlok o spremembi meje območij naselij Ortnek in Hudi Konec
2280. Odlok o spremembi meje območij naselij Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica
2281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
2282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
2283. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
2284. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Sevnica
2285. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018
2286. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
2287. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
2288. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
2289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
2290. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 12.2)
2291. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnin: (št. 12.1)
2292. Sklep o potrditvi nove cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
2293. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci
2294. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci
2295. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur
2296. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom
2297. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018
2298. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2299. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017
2300. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše
2301. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava
2302. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žiri
2303. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2304. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena
2305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2018
2306. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018