Št. objave Naslov
2122. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
2123. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
2124. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2125. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2126. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU)
2127. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
2128. Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
2129. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
2130. Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin
2131. Pravilnik o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih
2132. Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
2133. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
2134. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2018
2135. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe 7. točke Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini št. 1224-125/2013/5 z dne 5. 12. 2013
2136. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti
2137. Sklep o spremembi Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije
2138. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
2139. Dopolnitev Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
2140. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
2141. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Črenšovci
2142. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta
2143. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Dobrova - Polhov Gradec
2144. Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd
2145. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2146. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2147. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
2150. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane
2151. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina
2152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
2153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina
2154. Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik
2155. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
2158. Sklep o opustitvi javnega dobra
2159. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
2160. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kostanjevica na Krki
2161. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
2162. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2163. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kostanjevica na Krki
2164. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2165. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško
2166. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2167. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2168. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
2169. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme
2170. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2017
2171. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica
2172. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
2173. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2174. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
2175. Statut Občine Mokronog - Trebelno
2176. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina«
2177. Sklep o določitvi režima vstopa/izstopa in načina obračunavanja nadomestila za parkiranje
2178. Statut Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)
2179. Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)
2180. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018
2181. Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek
2182. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote
2183. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje
2184. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki
2185. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad
2186. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
2187. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad
2188. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
2189. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2018
2190. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
2191. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran
2192. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018-II
2193. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018
2194. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarjeta
2195. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice
2196. Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice
2197. Sklep o ukinitvi Dravske banovine
2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018
2199. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja
2200. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
2201. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017
2202. Uredba o dejanskih rabah zemljišč
2203. Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja
2204. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
2205. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana