Št. objave Naslov
2004. Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom
2005. Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
2006. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
2007. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca
2008. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2009. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2010. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
2011. Disciplinski pravilnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
2012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina
2013. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Ajdovščina
2014. Sklep o potrditvi Cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic
2015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2018
2016. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vaško jedro – Borovnica
2017. Sklep o ukinitvi Odloka o turistični taksi v Občini Borovnica
2018. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2019. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2020. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2021. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
2022. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018
2023. Poročilo o izidu Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, dne 3. junija 2018
2024. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za delno prenovo 428 Tomačevo
2025. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018
2026. Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok
2027. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok
2028. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mirna Peč
2029. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna Peč
2030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč
2031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
2032. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018
2033. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2034. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZL-2
2035. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja
2036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Mozirje
2037. Dopolnitev Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30, OV44, OV55, OV291, OV325)