Št. objave Naslov
1767. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
1768. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
1769. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
1770. Pravilnik o kolesarskih površinah
1771. Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
1772. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1773. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1774. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika nadzornika
1775. Poročilo o gibanju plač za marec 2018
1776. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica
1777. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017
1778. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dečno selo – Ap 478
1779. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38
1780. Sklep o ponovnem razpisu nadomestnih volitev
1781. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev
1782. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
1783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 3
1784. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
1785. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije v plačni razred
1786. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za enoto urejanja prostora KA 112
1787. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) B11 Titan – Svit št. 2
1788. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za območje B23 Jata št. 2
1789. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za enoto urejanja prostora LS-01 Laseno
1790. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-104
1791. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje LO-08, LO-10 in LO-11 Loke v Tuhinju
1792. Ugotovitveni sklep v zvezi z nadaljevanjem postopka priprave sprememb in dopolnitev »Odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok«
1793. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta KA-82
1794. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2018
1795. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid
1796. Odlok o spremembah Odloka o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1797. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 01 (skrajšani postopek)
1798. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 02
1799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 občinskega prostorskega načrta Občine Komen – SD OPN 03
1800. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gorjansko
1801. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Štanjel – ureditev parkirišč (del št. 1)
1802. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Komen – območje za šport
1803. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro
1804. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za širitev območja kamnoloma v Elerjih
1805. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »OUTDOOR SPORTS PARK«
1806. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za ureditev trajnostne mobilne mreže s turistično infrastrukturo
1807. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova
1808. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Južna vrata mesta Koper«
1809. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »Športno vodni park Pradisjol«
1810. Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta »ADRIACTIVE – ADRIATIC OUTDOOR ACTIVITIES«
1811. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj
1812. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018
1813. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani
1814. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)
1815. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjske površine v Velikem Kamnu (del EUP VEK 03)
1816. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Krško (za območje CRO v Spodnjem Starem Gradu – SD OPN 3)
1817. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
1818. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 385 Zvezna ulica
1819. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 290 Remiza Šiška
1820. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje
1821. Odlok o turistični taksi v Občini Metlika
1822. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel« v Mirnu
1823. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci in Prostorskega reda Občine Odranci
1824. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 3
1825. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Kazarje – skrajšan postopek
1826. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče
1827. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2018
1828. Sklep o začetku postopka priprave petih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1829. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
1830. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje enote urejanja prostora z oznako LO 4/3 (območje predvidenega OPPN PCAG III)
1831. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2
1832. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje smučišča na Soriški planini
1833. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Železniki za območje smučišča na Soriški planini
1834. Sklep o pripravi tretjih (3) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno
1835. Odlok o spremembi območja naselja Rogatec
1836. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1837. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1838. Sklep o začetku postopka priprave (6) šestih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1839. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
1840. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov