Št. objave Naslov
60. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
61. Sklep o imenovanju člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
62. Sklep o imenovanju članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
63. Sklep o imenovanju članov Programskega sveta RTV Slovenija
64. Pravilnik o kazenskih evidencah
65. Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi
66. Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
67. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
68. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa v zvezi s četrto povedjo drugega odstavka 108. člena Zakona o prekrških, kolikor določa, da je zoper sklep o policijskem pridržanju, ki se odredi na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, pritožbo mogoče vložiti le, dokler traja pridržanje, ter o zavrženju tretjega odstavka 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa
69. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi prijave za dodelitev na delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje dela Generalnega sekretarja
70. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Lendava
71. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2017
72. Sklep o določitvi zneska zamudnih obresti in zneska zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki se izterjuje
73. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2018
74. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
75. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
76. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
77. Statut Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina
78. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica
79. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
80. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018
81. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ”Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin” – za ureditveno območje VI
82. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško
83. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško
84. Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško
85. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško
86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
87. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško
88. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
89. Sklep o pripravi drugih (2) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno
90. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva
91. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronažnega varstva in zdravstvene nege na domu v Občini Brezovica
92. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji
93. Pravilnik o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji
94. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018
95. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018
96. Uredba o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti
97. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019
98. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
99. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
100. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
101. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada
102. Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah
103. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026)
104. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravnik (2011–2020)
105. Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov
106. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
107. Popravek Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kočevje
108. Preklic objave Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre