Št. objave Naslov
1231. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1232. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1233. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1234. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1235. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1236. Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1237. Uredba o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti
1238. Uredba o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje
1239. Uredba o spremembi Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
1240. Odlok o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
1241. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018
1242. Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti
1243. Pravilnik o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v bolnišnični lekarni
1244. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev
1245. Obvezna razlaga prve in druge alinee 1. točke tarifne številke 3 in 2. točke tarifne številke 4 Odvetniške tarife
1246. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017
1247. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
1248. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2017
1249. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2017
1250. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 2
1251. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017
1252. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki
1253. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kostanjevica na Krki
1254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki
1255. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
1256. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
1257. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1258. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor)
1259. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2017
1260. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2018
1261. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3
1262. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice št. 1
1263. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2017
1264. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec
1265. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
1266. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec
1267. Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec