Št. objave Naslov
1140. Sklep o potrditvi mandata državnemu svetniku
1141. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici
1142. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana
1143. Pravilnik o registru kolektivnih tožb
1144. Pravilnik o dovoljenju za promet s paralelno uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil za uporabo v humani medicini
1145. Odločba o razveljavitvi prve, šeste, sedme, osme, enajste alineje, trinajste alineje, kolikor se nanaša na EUP BU3-V, in štirinajste alineje prvega odstavka ter četrtega in šestega odstavka Tehničnega popravka Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice, o razveljavitvi prve alineje prvega odstavka 276. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice glede vsebine, ki ji jo je dala Obvezna razlaga prve alineje prvega odstavka 276. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice, ter o ugotovitvi, da 249. in 250. člen Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice glede vsebine, ki sta jima jo dali Obvezna razlaga 249. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice in Obvezna razlaga 250. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice, nista v neskladju z Ustavo in zakonom
1146. Sklep o uporabi Smernic ESMA o postopku izračuna kazalnikov za določitev pomembnosti centralne depotne družbe za državo članico gostiteljico
1147. Sklep o uporabi Smernic ESMA o postopku izračuna kazalnikov za določitev najpomembnejših valut, v katerih se opravi poravnava
1148. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna
1149. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen