Št. objave Naslov
1128. Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije
1129. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2017
1130. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Škalce nad cesto v Oplotnico
1131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Slovenske Konjice – Center vzhod
1132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 40/86, 8/91) – Pristovnik 2017
1133. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Slovenske Konjice
1134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Slovenske Konjice
1135. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za potrebe Varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur Enota Slovenske Konjice in dveh individualnih stanovanjskih objektov
1136. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo
1137. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1138. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1139. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami