Št. objave Naslov
956. Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 (ReNPVZD18–27)
957. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
958. Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
959. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o poravnavanju v kazenskih zadevah
960. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja Slikopleskar/črkoslikar in Strojni mehanik
961. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove Fundacija sončni dan
962. Odločba o ugotovitvi, da je bila druga alineja prvega odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor v neskladju z Ustavo
963. Sklep o uporabi Smernic o nadzoru pomembnih podružnic
964. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki
965. Končni izid volitev članov državnega sveta
966. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo
967. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk
968. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017
969. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
970. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017
971. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018
972. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno
973. Pravilnik o spremembah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva
974. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno
975. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2017
976. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«
977. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku
978. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018
979. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2017
980. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna
981. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, namestnika poveljnika civilne zaščite Občine Ivančna Gorica in članov Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica
982. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2017
983. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid
984. Sklep o višini prispevka neposrednega uporabnika k ceni pomoči na domu
985. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017
986. Odlok o določitvi prednostnih območij ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Kranj
987. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje
988. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
989. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava – Galéria – Múzeum Lendva v plačni razred
990. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠO1/2 Šiška (vzhodni del)
991. Pravilnik o sofinanciranju obnove stavbne kulturne dediščine v Občini Metlika
992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika
993. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica
994. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu
995. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1687/601 k. o. 2330 – Sela na Krasu
996. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno
997. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta PC Puščava
998. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8
999. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2017
1000. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN 04 – Završe
1001. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mozirje
1002. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma grajenega javnega dobra
1003. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2017
1004. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica
1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini
1006. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2017
1007. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
1008. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič
1009. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 20 v Sežani
1010. Odlok o vzdrževanju objekta na Partizanski cesti 22 v Sežani
1011. Odlok o vzdrževanju objekta na Vojkovi ulici 2 v Sežani
1012. Odlok o razglasitvi Vrta ob vili Mirasasso za kulturni spomenik lokalnega pomena
1013. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Tomaju za kulturni spomenik lokalnega pomena
1014. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne zazidave Sn 5C Pameče
1015. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šempeter - Vrtojba
1016. Sklep o razveljavitvi sklepov o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
1017. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
1018. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
1019. Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018
1020. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2017
1021. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Štore
1022. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore
1023. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017
1024. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore
1025. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih
1026. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1027. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1028. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni lastnini
1029. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2017
1030. Odlok o Naravnem spomeniku Dovžanova soteska
1031. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1032. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2017
1033. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / II.
1034. Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2)
1035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona
1036. Uredba o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
1037. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo
1038. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
1039. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
1040. Pravilnik o spremembah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih
1041. Pravilnik o spremembi Pravilnika o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih
1042. Obvestilo o veljavnosti prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega dodatka k deveti izdaji Evropske farmakopeje
1043. Obvestilo o hitri uveljavitvi revidirane monografije Eritromicinetilsukcinat (0274) v Evropski farmakopeji
1044. Popravek Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje
1045. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj