Št. objave Naslov
944. Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT)
945. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1B)
946. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E)
947. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D)
948. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu (ZVet-1A)
949. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS-A)
950. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (ZNPS-A)
951. Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov
952. Pravilnik o reševanju na smučiščih
953. Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov
954. Popravek Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javorje (2017–2026)
955. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.